شاید برای شما هم اتفاق بیفتد!

داستان از آنجایی شروع شد که هرکدام از ما به هوای اسم و رسم دانشگا‌ه‌های خوب تهران و این تفکر که رشته مهم نیست و دانشگاه مهم است، دور بودن از خانه و خانواده و هزاران دلیل خواسته و ناخواسته وارد این دانشگاه شدیم. اتفاقا چند نفری هم از دفترچۀ انتخاب رشتۀ کنکور سراسری تا […]