پژواک آوندِ دیالوگ

نهمین نشست باشگاه کتاب “پژواک: آوندِ دیالوگ”

گزارش نهمین نشست باشگاه کتاب: پژواک آوندِ دیالوگ
انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش‌شناسی نهمین نشست باشگاه کتاب را به میزبانی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه خوارزمی برگزار کرد.