ارتباط با ما

ایمیل: Info.khlisa@gmail.com
کانال تلگرام:@khlisa

 

آدرس: کرج – خیابان شهید بهشتی – میدان دانشگاه دانشگاه خوارزمی – دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی – گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

کد پستی: ۳۱۹۷۹-۳۷۵۵۱